กาแฟฮิลล์คอฟฟ์ Hillkoff coffee

เกี่ยวกับเรา

กาแฟฮิลล์คอฟฟ์ Hillkoff coffee

 

Hillkoff ร้านกาแฟชาวไทยภูเขาจุดเริ่มต้นเล็กๆจากการส่งเสริมชาวเขา
ทดแทนการปลูกฝิ่นโดยการปลูกกาแฟ แรกเริ่มเราได้รับเลือกให้เป็น
ตัวกลางระหว่าง United Nation กับกลุ่มชาวเขา ด้วยความที่คุ้นเคยกับ
ชาวเขาเป็นอย่างดีเพราะเราทำการค้าขายสินค้าเกษตรด้วยกัน
มาอย่างยาวนาน      

เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
หลายโครงการ
จึงได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ  
จากความรู้ที่ตกผลึกจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ
ที่จะพัฒนาตลาดกาแฟไทยให้
ก้าวไกล จึงเริ่มลงทุนสั่งซื้อเครื่องจักร
ในการแปรรูปกาแฟครบวงจรจากต่าง
ประเทศพร้อมทั้งจัดตั้ง
"โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา" เพื่อทำการ
ส่งเสริมการปลูกกาแฟ
กับชาวเขาอย่างจริงจัง  

โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้าน

การเพาะปลูกและการจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพสูง

อีกทั้งทางร้านกาแฟชาวไทยภูเขายังรับซื้อผลผลิตคืนในราคายุติธรรม

สายพันธุ์กาแฟที่โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขานำมาส่งเสริมให้
เกษตรกร
ปลูกนั้นสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตคุณภาพดี โดยเราได้
คัดเลือกสาย
พันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี 
จนกลายมาเป็นพืช
เศรษฐกิจตัวใหม่ที่เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาชีวิตของ
ชาวเขาใน
ภาคเหนือ

อีกทั้งเราได้คัดเลือกพื้นที่เพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับ
การปลูกต้น
กาแฟและเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในการปลูกนำมาซึ่งผลผลิต
การเกษตรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

 

                 

 จากพื้นที่เพาะปลูกที่สามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกาแฟได้
อย่างโดด
เด่น แม้ปริมาณการผลิตไม่มากแต่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับ
ประเทศผู้ผลิต
ชั้นนำ อย่างบราซิล โคลัมเบียได้ รสชาติของกาแฟที่ปลูก
แตกต่างออกไปซึ่ง
กาแฟอราบิก้าไทยยังเป็นที่เสาะแสวงหาของผู้นำเข้า
จากต่างประเทศเป็นจำนวน
มาก

 

ชมพื้นที่เพาะปลูกและงานเกี่ยวกับการเกษตรของ Hillkoff ได้ที่

http://www.coffeethai.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539119749

 การเลือกใช้กาแฟคั่วที่มีคุณภาพ ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตนั้น
เป็นกุญแจดอก
สำคัญแห่งความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟHillkoff
เข้าใจถึงจุดสำคัญนี้เป็นอย่างดี
จึงให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการผลิต
เพื่อให้ลูกค้าทุกคนที่ได้ดื่มกาแฟ   
อาราบิก้าไทย (Thai Arabica)
ซึ่งสามารถสัมผัสถึงกาแฟคุณภาพ รสชาติความ
หอม กลิ่นอโรมา
รสผลไม้ ความสดใหม่ฯลฯ

  กาแฟ Hillkoff กาแฟคุณภาพของไทยแท้ๆ โดยไม่มีสิ่งอื่นเจือปน

 

 ผู้สนับสนุน www.google.co.th

 Hillkoff สนับสนุน มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และ พัฒนาสังคม

Hillkoff สนับสนุน มูลนิธิ เดอะ สแตรทตัน เอบีซี เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสในด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

เวลาให้บริการ

เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ 08.00-17.30น.  เสาร์ - อาทิตย์ 08.00-17.00น.


ฮิลล์คอฟฟ์ สาขามหิดล