กาแฟฮิลล์คอฟฟ์ Hillkoff coffee

เกี่ยวกับเรา

กาแฟฮิลล์คอฟฟ์ Hillkoff coffee

 

Hillkoff ร้านกาแฟชาวไทยภูเขาจุดเริ่มต้นเล็กๆจากการส่งเสริมชาวเขา
ทดแทนการปลูกฝิ่นโดยการปลูกกาแฟ แรกเริ่มเราได้รับเลือกให้เป็น
ตัวกลางระหว่าง United Nation กับกลุ่มชาวเขา ด้วยความที่คุ้นเคยกับ
ชาวเขาเป็นอย่างดีเพราะเราทำการค้าขายสินค้าเกษตรด้วยกัน
มาอย่างยาวนาน      

เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
หลายโครงการ
จึงได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ  
จากความรู้ที่ตกผลึกจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ
ที่จะพัฒนาตลาดกาแฟไทยให้
ก้าวไกล จึงเริ่มลงทุนสั่งซื้อเครื่องจักร
ในการแปรรูปกาแฟครบวงจรจากต่าง
ประเทศพร้อมทั้งจัดตั้ง
"โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา" เพื่อทำการ
ส่งเสริมการปลูกกาแฟ
กับชาวเขาอย่างจริงจัง  

โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้าน

การเพาะปลูกและการจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพสูง

อีกทั้งทางร้านกาแฟชาวไทยภูเขายังรับซื้อผลผลิตคืนในราคายุติธรรม

สายพันธุ์กาแฟที่โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขานำมาส่งเสริมให้
เกษตรกร
ปลูกนั้นสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตคุณภาพดี โดยเราได้
คัดเลือกสาย
พันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี 
จนกลายมาเป็นพืช
เศรษฐกิจตัวใหม่ที่เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาชีวิตของ
ชาวเขาใน
ภาคเหนือ

อีกทั้งเราได้คัดเลือกพื้นที่เพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับ
การปลูกต้น
กาแฟและเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในการปลูกนำมาซึ่งผลผลิต
การเกษตรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

 

                 

 จากพื้นที่เพาะปลูกที่สามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกาแฟได้
อย่างโดด
เด่น แม้ปริมาณการผลิตไม่มากแต่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับ
ประเทศผู้ผลิต
ชั้นนำ อย่างบราซิล โคลัมเบียได้ รสชาติของกาแฟที่ปลูก
แตกต่างออกไปซึ่ง
กาแฟอราบิก้าไทยยังเป็นที่เสาะแสวงหาของผู้นำเข้า
จากต่างประเทศเป็นจำนวน
มาก

 

ชมพื้นที่เพาะปลูกและงานเกี่ยวกับการเกษตรของ Hillkoff ได้ที่

http://www.coffeethai.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539119749

 การเลือกใช้กาแฟคั่วที่มีคุณภาพ ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตนั้น
เป็นกุญแจดอก
สำคัญแห่งความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟHillkoff
เข้าใจถึงจุดสำคัญนี้เป็นอย่างดี
จึงให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการผลิต
เพื่อให้ลูกค้าทุกคนที่ได้ดื่มกาแฟ   
อาราบิก้าไทย (Thai Arabica)
ซึ่งสามารถสัมผัสถึงกาแฟคุณภาพ รสชาติความ
หอม กลิ่นอโรมา
รสผลไม้ ความสดใหม่ฯลฯ

เวลาให้บริการ

เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ 08.00-17.00น.  เสาร์ - อาทิตย์ 08.00-17.00น.

line ID : hktelesale , hktelesale1 , hktelesale2

โทรฝ่ายขาย:  081-5959465, 084-6114464.084-6157235, 086-9112382,
                     082-7629259

โทรสำนักงาน : 053-213078, 053-231030

 

ฮิลล์คอฟฟ์ สาขามหิดล